Fall Term, 2002

CSC 2508S: Information: Quantification, Representation, and Manipulation

    November 27th
      1. Travis Gagie

    December 2nd
      1. Qingqing Zhou
      2. Yuanyuan Zhang
      3. Sarit Daniel
      4. Junfeng Dong
      5. Michael McGuffin
      6. Eli Fidler

    December 4th
      1. Yannis Kassios
      2. Chi Ping Lo
      3. Robert Swier
      4. Xiaohui Yu
      5. Chaofa Gao